مبحث ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ

حجم فایل : 456.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
بنام خدا « علوم هفتم »
مبحث : ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ
ﻣﻮادي ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟
دو دﺳﺘﻪ ؛
اﻟﻒ ) ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ . ( ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ )
ب ) ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ روي ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ( ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ) ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ را از ﻣﻮادي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و روش اﺳﺘﺨﺮاج آن ﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
اﻟﻒ ) ﮔﻮﮔﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎي زرد و ﮐﺪر در دﻫﺎﻧﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮش و ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد .
ب ) ﻃﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ رﮔﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي درﺧﺸﺎن در ﻻ ﺑﻪ ﻻي ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ج ) اﻟﻤﺎس را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎي زﯾﺒﺎ و درﺧﺸﺎن در داﺧﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد . د ) ﻧﻤﮏ ﺧﻮراﮐﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از آب درﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد
نکته :
اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات روي ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .و ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﺲ از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ـ ﺷﯿﺸﻪ را از ﻣﺎﺳﻪ ، ﺳﯿﻤﺎن را از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .
نکته:
اﮐﺴﯿﮋن ، ﻧﯿﺘﺮوژن و ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎزﻫﺎي ﺑﯽ رﻧﮓ در ﻫﻮا ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮاد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ و واژﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻧﺮم ، ﭼﮑﺶ ﺧﻮار ﯾﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪه ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ، ﺟﺎذب آب ﯾﺎ ﺿﺪ آب ، ﺷﻔﺎف ﯾﺎ ﮐﺪر ، داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ داراي ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ؟
ﻣﺲ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻗﯽ دارد و رﺳﺎﻧﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮑﺶ ﺧﻮار و ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ آب ﺑﻮدن ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً آب )دﻓﻊ ﮐﺮدن آب
ﻧﮑﺘﻪ :
ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺮه ﻫﺎ وﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ آب ﺑﻮدن ﻣﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺎذب آب ﺑﻮدن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎً آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮراز وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻔﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮك ﺧﻮردن و ﺷﮑﺴﺘﻦ از ﺧﻮدﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺳﺨﺘﯽ آن ﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎده از ﻣﺎده ي دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ، ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎده ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺎده ي دﯾﮕﺮ ﺧﺮاش اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﯾﺎ آن را ﺑﺮﯾﺪ . ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﺮﯾﺪ ، ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ روي ﺻﺎﺑﻮن و ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ﺧﺮاش اﯾﺠﺎد ﮐﺮد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﻤﺎس از ﺷﯿﺸﻪ و ﻧﺎﺧﻦ ا...